Práce bez hranic

Studovat nebo pracovat? Pracovat

Práce bez hranic

Přemýšlíte o práci v zahraničí? Už naši předkové chodívali po vyučení do světa na zkušenou, aby zjistili, jak se jejich řemeslo vyvíjí a provozuje v cizích zemích, aby okoukali něco nového a podělili se o znalosti a dovednosti vlastní.

Dnes se nám otevřela Evropa, jako občané Evropské unie máme právo si hledat práci i žít v ostatních zemích tohoto společenství. Láká vás představa vycestovat na pár let za hranice České republiky a budovat svoji kariéru někde v cizině, nebo si přinejmenším v pracovním procesu zdokonalit jazykové znalosti? Existuje celá řada pracovních portálů, které nabízejí různou kvalitu služeb. Na celosvětovém vrcholu v této oblasti stojí pracovní portál Monster (www.monster.cz, www.monster.com), který své služby nabízí lidem po celém světě již více než 16 let a ve více než 60 zemích světa. Užitečné informace, které dnes přinášíme v Kariéře Speciál, poskytují odborníci právě z této společnosti.

Právo na práci i pobyt

Článek 39 Smlouvy o ES praví, že občan Evropské unie může:

- hledat práci v jiné zemi EU;
- pracovat tam, aniž by musel žádat o pracovní povolení;
- žít tam po dobu zaměstnání;
- zůstat tam i po skončení pracovního poměru;
- požívat stejná práva jako občané dané země, pokud jde o přístup k zaměstnání, pracovní podmínky a veškeré sociální a daňové výhody, které mu mohou pomoci se v hostitelské zemi integrovat
.

Pro občany zemí, jež do EU vstoupily v posledních letech, dosud ale platí určitá omezení. Český pracovník potřebuje pracovní povolení v Lichtenštejnsku, Německu, Rakousku a Švycarsku.

Některé členské země mají zavedeny systémy registrace, takže ačkoliv nebudete potřebovat pracovní povolení, měli byste se například ve Velké Británii registrovat pro účel zaměstnání. Jiné státy zase oznamují seznam profesí a prací, ve kterých máte možnost získat pracovní povolení snáze a téměř automaticky.

Než vyjedete za hranice

Pokud nemáte v úmyslu pobývat v jiné zemi EU déle než 3 měsíce, pak vám stačí cestovní pas nebo občanský průkaz (občanské průkazy, na které lze vycestovat z ČR, musejí mít strojově čitelnou zónu, vystavují se přibližně od poloviny roku 2000). Hostitelská země může požadovat ohlášení vašeho pobytu příslušným uřadům (většinou oddělení cizinecké policie nebo obecnímu úřadu). Toto oznámení bývá automatické, ubytujete-li se např. v hotelu.

Pokud plánujete zůstat v zemi déle než 3 měsíce, měli byste se registrovat za podmínek, jaké jsou v dané zemi stanovené. Příslušné úřady jsou oprávněny vyžadovat od vás potvrzení o zaměstnání, ale i jiné dokumenty, např. důkaz, že máte dostatečné finanční zdroje a zdravotní pojištění. Obratem byste měli dostat osvědčení o registraci s uvedením vašeho jména a adresy.

Nezapomínejte, že...

... znalost jazyků je vaše plus

Znalost jazyka cílové země je významným předpokladem pro práci i pobyt. Pokud nemáte dostatečné jazykové znalosti, je lepší se před odjezdem co nejvíce zdokonalit.

... musíte někde bydlet

Náklady na ubytování jsou jednou z nejvyšších finančních položek, proto je třeba tuto otázku řešit s dostatečným předstihem. Ještě před odjezdem byste se měli informovat o možnostech a ceně ubytování. Hledání ubytování až na místě může být dost riskantní a nemusí se vyplatit. Pokud jste předem informováni o pravděpodobné výši své příští mzdy, zvažte, jaký typ ubytování pro vás bude dostupný.

... potřebujete zdravotní pojištění

Pracovníci vykonávající výdělečnou činnost v jiné zemi EU jsou ve většině případů zdravotně pojištěni pouze ve státě, kde pracují. Toto pravidlo se nevztahuje na vyslané pracovníky, pendlery nebo osoby zaměstnané v jednom státě EU a zároveň podnikající v jiné zemi. Po dobu zaměstnání v zahraničí neplatí pracovníci ani jejich nezaopatření rodinní příslušníci pojistné do českého systému zdravotního pojištění, a to ani v případě, že i nadále žijí v ČR.

Uznávání kvalifikace

Oblast odborných kvalifikací je pro účely výkonu povolání do jisté míry upravena právním rámcem EU. Vzajemné uznávání odborných kvalifikací se týká většinou povolání, u nichž jsou právním předpisem stanoveny určité kvalifikační požadavky - tzv. regulovaná povolání. Obecně platí, že jestliže jste odborníkem v jedné členské zemi, jste odborníkem i v jiné (jde hlavně o povolání jako lékař, zdravotní sestra, zubař, porodní asistentka, veterinář, lékárník a architekt). Chce-li občan ČR vykonávat v některé zemi EU regulované povolání, musí požádat odpovědnou instituci v cílové zemi o uznání odborné kvalifikace. Uznávacími orgány bývají příslušná ministerstva, k oprávnění vykonávat regulovanou činnost se mohou vyjadřovat i profesní komory. Výsledkem procesu profesního uznávání je rozhodnutí, zda má dotyčná osoba dostatečné znalosti a schopnosti k výkonu konkrétního povolání nebo činnosti. Jiným typem uznávání kvalifikace je uznávání akademické. V tomto případě se jedná o uznávání diplomů, kvalifikací nebo částí studijních programů.

Všechny certifikáty a dokumenty, na jejichž základě žádá český občan o uznání kvalifikace, by měly být přeloženy do příslušného jazyka a úředně ověřeny.

Pracovní smlouva v EU

Při nástupu do zaměstnání v kterékoliv členské zemi je zvykem uzavřít pracovní smlouvu. Pracovní smlouva uzavřená mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem se řídí obvykle právem státu, ve kterém jste zaměstnáni a ve kterém také sídlí zaměstnavatel, anebo právem, jež si obě strany zvolí, což se stává v případě mezinárodního pracovního poměru. Každá země EU má svá pravidla na uzavírání pracovních smluv. Je velmi důležité mít tuto smlouvu písemně, neboť vám slouží pro nejrůznější účely jako doklad o zaměstnání. I kdyby v některé zemi byla zvykem ústní dohoda, postarejte se, abyste obdrželi písemný dokument o pracovních podmínkách.

Písemná pracovní smlouva a pracovní podmínky obsahují:

- osobní údaje
- začátek pracovního poměru
- pracovní zařazení zaměstnance a vymezení pracovních činností a povinností
- místo výkonu práce
- pracovní dobu (týdenní, v hodinách)
- délku zkušební doby
- výpovědní lhůtu
- mzdu a způsob její úhrady
- kolektivní smlouvu (jestliže se na zaměstnance vztahuje)


Práce v USA

Pokud se rozhodnete, že odcestujete a přestěhujete se do Ameriky za dlouhodobou prací, budete k tomu potřebovat dočasné pracovní povolení (schválené Úřadem pro národnostní otázky a přistěhovalectví Spojených států - USCIS) a musíte mít před vstupem do Spojených států příslušné vízum. Toto vízum mohou obdržet kvalifikovaní pracovníci většiny profesí. Všichni žadatelé o americká víza musejí od 1. dubna 2010 vyplnit nový internetový formulář (označovaný DS-160, https://ceac.state.gov/GENNIV/). Systém pak automaticky žádost pošle na Velvyslanectví USA. Aplikace také umožní nahrát žadatelovu fotografii.

Další informace o pojištění

Před odjezdem:
Odhlaste se ze systému českého pojištění počínaje datem zahájení výdělečné činnosti v zahraničí. Pokud jste již začali v zahraničí pracovat, oznamte to neprodleně (do 8 dnů) své dosavadní pojišťovně v ČR, které byste měli odevzdat pojišťovnou vystavený Evropský průkaz zdravotního pojištění.
Po návratu:
Po ukončení zaměstnání v zahraničí a návratu do ČR opět kontaktujte svoji českou zdravotní pojišťovnu a přihlaste se zpět do systému českého pojištění. Pojišťovně budete muset prokázat dobu, po kterou jste v zahraničí pracovali a byli jste tedy zdravotně pojištěni. Pro tento účel můžete předložit pracovní smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, výplatní pásky, zápočtový list apod. Pojišťovna od vás bude vyžadovat formulář E104 (popř. E301), který na vaši žádost vystaví příslušná instituce v zemi posledního zaměstnání.

Anketa na téma práce v zahraničí

Březnová anketa na Monster.cz zjišťovala, zda lidé u nás mají zájem o práci v zahraničí. Návštěvníci portálu odpovídali na otázku: "Přemýšlíte o práci v zahraničí?" Téměř 50 % z nich odpovědělo kladně, tedy že naprosto vážně uvažují o práci za hranicemi. Celých 30 % respondentů by tuto zkušenost rádo získalo, ale nemají k tomu dostatek odvahy, 18 % o práci v zahraničí nikdy nepřemýšlelo a pouhé 3 % již zkušenosti s prací v zahraničí mají. (Ankety na Monster.cz se zúčastnilo 860 respondentů)


Státy, ve kterých uchazeči z ČR aktuálně nejvíce vyhledávájí práci

- Velká Británie
- Německo
- Rakousko
- Belgie
- Irsko

Uchazeči z České republiky nejvíce hledají uplatnění v zahraničí v oborech IT a obchod. Mezi nejvyhledávanější pozice patří:

- Programmer Analyst
- Sales Representative
- IT Strategy Consultant
- Account Sales Representative
- Sales Executive


Zdroj: www.monster.cz, www.eures.cz, www.kariera.ihned.cz
Datum: 22.4.2010