Skip to main content

Povinná účast na seminářích

ve spolupráci s Mašek Advokáti s.r.o.

Povinná účast na seminářích
OTÁZKA:
Rády bychom se zeptaly z pohledu zdravotních sester, zda má zaměstnavatel právo po nás vyžadovat, abychom se účastnily seminářů pořádaných na našem oddělení ve dnech volna, před noční směnou a po noční směně. Většina z nás se vzdělává na úkor svého volna, samy si hradíme účastnické poplatky, ubytování apod.


ODPOVĚĎ:
Nejprve bych se vyjádřila k době nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami. Dle ustanovení § 90 zákoníku práce v platném znění (dále jen jako „zákoník práce“) je zaměstnavatel povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby byla délka odpočinku mezi dvěma po sobě jdoucími směnami během 24 hodin po sobě následujících 12 hodin. Dobu odpočinku lze zkrátit až na 8 hodin za podmínky, že se jedná o zaměstnance staršího 18 let, pokud mu bude následující odpočinek prodloužen o předchozí zkrácenou dobu odpočinku.

Z uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel rozhodně nemá právo požadovat na Vás účast na semináři či školení, pokud nebude dodržena doba odpočinku mezi po sobě jdoucími směnami.

Účast na školení, semináři apod., která slouží k prohloubení kvalifikace zaměstnance se považuje za výkon práce a náleží za ní mzda nebo plat dle ustanovení § 230 odst. 3 zákoníku práce.

Na dny pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit školení pouze výjimečně a to formou práce přesčas za dodržení podmínek ustanovení § 78 odst. 1 písm. i) zákoníku práce. Pokud budete mít nařízeno školení jako práci přesčas, máte navíc vedle mzdy nárok na náhradní volno za dobu školení (práce) přesčas nebo na příplatek ke mzdě ve výši min 25% průměrného výdělku (další podmínky viz § 114, §115, §118 zákoníku práce).

Zaměstnanec je povinen si prohlubovat svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce a zaměstnavatel je současně oprávněn za tímto účelem zaměstnanci uložit účast na školení či semináři. Dle § 230 odst. 4 náklady na prohlubování kvalifikace hradí zaměstnavatel. Za podmínek ustanovení § 151 a následující zákoníku práce máte nárok i na úhradu náhrad poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce (za to lze považovat i uložené školení, účast na semináři) jako jsou např. cestovní náhrady.

Pokud nemáte v pracovní smlouvě stanovenou povinnost, že součástí Vaší pracovní náplně je vypracovávání a přednášení témat zadaných zaměstnavatelem, pak nemá zaměstnavatel právo Vás k této činnosti nutit. Pokud se však jeho příkazu podřídíte a zadaný úkol splníte, pak lze tuto činnost považovat za plnění úkolu zadaného zaměstnavatelem v rámci pracovní doby a máte nárok na náhradu mzdy. V případě, že byste tento úkol plnily navíc v rámci přesčasu či o svátku apod. máte zase nárok na příplatek či náhradní volno dle příslušných ustanovení zákoníku práce.

Mgr. Zuzana Molčíková
advokátní koncipient junior/associate junior
www.masekadvokati.cz

Back to top