Mentoring, koučink a další metody firemního vzdělávání

Mentoring, koučink a další metody firemního vzdělávání

Podařilo se vám získat práci a právě přemýšlíte, co vás v ní bude čekat? Především se musíte zaučit, zjistit, jak firma funguje, jaká jsou pravidla, postupy a podmínky práce. Pokud jste si mysleli, že ukončením studií skončil i neustálý proces učení, který vás doteď provázel, dovolte, abychom vás vyvedli z omylu. Učit se budete pořád, i když trochu jinými, snad i příjemnějšími způsoby. A jakou podobu tedy bude mít získávání nových vědomostí, dovedností i zkušeností v zaměstnání? S nejvyšší pravděpodobností to bude hlavně mentoring a koučink.

Mentoring

Mentoring představuje metodu, jak vést zaměstnance, profesně a sociálně je rozvíjet.  Zpravidla probíhá mezi dvěma osobami (mentorem a menteem) za účelem předávání zkušeností a rad.

Prvotním cílem mentoringu je integrace jedince do systému organizace, pomoc lépe poznat sebe a svůj potenciál. Jde zejména o podporu iniciativy, směrování a provázení osobním rozvojem a z toho vyplývající zvýšení efektivity práce zaměstnance.

Jak mentoring funguje

Mentoring funguje jako interakce mezi dvěma činiteli. Mentor, tedy osoba, která má předat dané zkušenosti a rady, je většinou starší, působí na konkrétním místě déle a má tudíž více zkušeností. Mentee může být nováček, který právě nastoupil do zaměstnání nebo byl přeložen z jiného místa v podniku. Tento vztah může fungovat jen tehdy, jsou-li obě strany nakloněny spolupráci a aktivně se mentoringu účastní.

Mentor by měl na menteeho působit jako inspirátor, zvyšovat jeho sebevědomí i výkon, podněcovat menteeho k profesionálnímu chování a dosahování cílů, být pro něj vzorem, informátorem a rádcem v oblasti fungování podniku, oporou v krizových situacích a podporou v kariérním růstu. Mentor je také často zapojen do hodnocení pracovního výkonu.

Důležitým momentem mentoringu je přínos pro obě strany. Mentoring nejen pomáhá menteemu aklimatizovat se, ale i menorovi obohatit se o nové náměty a postřehy. Tato metoda firemního vzdělávání tak zabraňuje stereotypu v podniku a napomáhá jeho rozvoji.

Kde se vzal mentoring

Možná si říkáte, že slovo mentor a mentoring je vám povědomé. Pokud znáte staré řecké báje, je vám jasné, odkud vítr vane. Slovo mentor totiž vychází z báje o Odysseovi. Když se Odysseus chystal do Trojské války, svěřil svou rodinu do péče Mentorovi. Ten měl za úkol nejen rodinu, zvláště děti, učit a vychovávat, ale také je vést k odpovědnosti a samostatnosti.

Pojem mentor se poté začal ve starověkém Řecku užívat pro označení přítele a zkušeného rádce, který pomáhá svému svěřenci v rozvoji. A tak vznikl náš mentoring.

Koučink

Není náhodou, že mnoho z nás má pojem koučink (koučing, coaching nebo koučování) spojený se sportem. Tato metoda podnikového vzdělávání má totiž s koučováním ve sportu mnoho společného. Kouč by měl vést jedince k objevování zdrojů sám v sobě a zvyšovat tak jeho motivaci k výkonu. „Soustavná příprava“, jak by se dal coaching z angličtiny přeložit, dnes představuje jednu z nejvyužívanějších metod vzdělávání a rozvíjení zaměstnance.

Cílem koučinku je podpořit pracovníka v jeho samostatnosti a kompetentnosti k výkonu práce. Koučink má ale pozitivní vliv i na vyšší spokojenost zaměstnanců v práci a atmosféru celé firmy.

Hlavním znakem koučinku je důvěra ve schopnost samostatnosti a zodpovědnosti pracovníků. Koučink počítá s myšlenkou, že mozek funguje jako stroj, který lze vhodným naprogramováním nastavit tak, aby fungoval samostatně a spolehlivě.

Koučink je možné využít jak pro jednotlivce, tak pro skupiny zaměstnanců nebo celou organizaci. Nejčastěji koučují a jsou koučováni vyšší a střední manažeři. Není však výjimkou, že metoda koučování je aplikována také u řadových zaměstnanců.

Jak koučink funguje

Prioritním úkolem kouče je naučit zaměstnance, co je možné, proveditelné a vhodné. Jde tedy především o to, aby si pracovník udělal „jasno“. Základem je objevit možnosti, jak dosahovat stanovených cílů a překonat překážky, které se mohou objevit. Kouč nejen informuje pracovníka, ale snaží se mu pomoci s řešením případných problémů v reálném pracovním výkonu. Kouč tedy nezastává roli vzdělavatele jako takového, ale spíše působí jako rádce, pomocník a průvodce.

Výsledkem koučinku by měl být stav zaměstnance, kdy je schopen koordinovat (koučovat) nejen sám sebe, ale i ostatní.

Kde se koučink vzal

Koučink se vyvinul v 60. letech 20. století z humanistické psychologie a psychoterapie. Humanistická psychologie považuje člověka za osobnost schopnou neustálého rozvoje a růstu. Za zakladatele jsou považováni Timothy Gallwey a John Whitmore.

Další metody firemního vzdělávání

I když jsou koučink a mentoring nejrozšířenějšími metodami rozvoje jedince v podniku, existují i další způsoby, jak na zaměstnance působit.

Často používanou metodou je tutoring, který je určený především pro vzdělávání skupin, kde tutor je v pozici experta a žák představuje nováčka, který si osvojuje především technické a metodické dovednosti.

Významným způsobem, jak se něco ve firmě naučit, je také asistování, tedy pomoc asistenta zkušenějšímu kolegovi. Při této činnosti asistent přebírá pracovní postupy odborníka a následně je aplikuje při své práci.

Hojně využívanými, zvláště mezi studenty, jsou stáže. Ty jsou jakýmsi dlouhodobým studijním pobytem na určitém pracovišti, u zaměstnanců konkrétního podniku podobném tomu, na kterém běžně vykonávají svou pracovní činnost. Více o stážích se dozvíte například na www.staze.cz.

Další metodou, která pomáhá jedinci zmapovat pracovní prostředí a osvojit si pracovní postupy, je rotace práce. Pracovník v tomto případě prochází tzv. „kolečkem“, při němž střídá pobyt na různých pracovních místech.

Doplňkovou metodou rozvíjení pracovníků jsou konzultace, tzv. counselling, které probíhají mezi odborníky na stejné úrovni a napomáhají hledat nová řešení problémů a inspirovat se pro další pracovní činnost. Counselling může také mít podobu poradenského procesu mezi counsellorem a klientem (pracovníkem) za účelem vyřešení nějakého problému klienta. Znakem counsellingu je skutečnost, že zpravidla probíhá jednorázově.

Zdroj: www.doprace.cz