Skip Nav

Podmínky služby

Další informace

Potřebujete poradit?

Potřebujete pomoci s přihlášením do účtu? Máte další otázky?  Kontaktujte nás prosím zde.

Podmínky služby

 

Vaše práva a povinnosti jako uživatele stránek Monster


Upozornění k ochraně osobních údajů

Dbejte prosím na bezpečnost svých osobních údajů a nikdy potenciálním zaměstnavatelům nesdělujte např. číslo své platební karty nebo číslo bankovního účtu. Více informací

Podmínky služby

Na této stránce jsou uvedeny Podmínky služby („Podmínky“), v souladu s nimiž můžete („Vy“) používat Stránky Monster a Služby (jak jsou jednotlivě definovány níže).

Tyto Podmínky zakládají závaznou dohodu mezi Vámi a společností Monster Worldwide, Inc. nebo společností Monster provozující Webovou stránku pro zemi, ve které žijete nebo ve které sídlí Vaše společnost („Monster“), a považují se za Vámi přijaté pokaždé, kdy používáte nebo vstupujete na jakékoliv Stránky Monster nebo Služby Monster. Jestliže nesouhlasíte se zde uvedenými Podmínkami, nepoužívejte Stránky Monster a Služby Monster.

Weby společnosti Monster také zahrnují nástroje, jako jsou aplikace BeKnown, online komunity a komunikační nástroje navržené pro snazší vytváření sítě profesních a osobních kontaktů (dále jen „sítě Monster“) mezi uživateli webů společnosti Monster (dále jen „uživatelé“). Weby Monster také umožňují uživatelům vytváření individuálních profilů, které mohou obsahovat osobní údaje (dále jen „profily“), a tyto profily nebo jejich části zveřejňovat. Společnost Monster navíc může shromažďovat informace z veřejně dostupných webových stránek a tyto informace použít k vytvoření profilu nebo je připojit k existujícímu profilu.

Společnost Monster může tyto Podmínky kdykoliv revidovat a zveřejnit aktualizovanou verzi na této Webové stránce. Tuto stránku byste měli navštěvovat pravidelně a kontrolovat nejaktuálnějších Podmínky, protože jsou pro Vás závazné.

Dle uvážení společnosti Monster může být Uživatelům, kteří poruší tyto Podmínky, pozastaven nebo vypovězen přístup na stránky Monster a jejich používání.

Abyste mohli navštěvovat nebo jakýmkoliv způsobem používat stránky Monster, musíte být starší 15 let, jste-li mladší 18 let nebo jste ještě nedosáhli věku plnoletosti, jak jej definují Vaše právní předpisy, musíte používat stránky Monster pod dohledem rodiče, zákonného opatrovníka nebo jiné odpovědné dospělé osoby.

Obsah a profily společnosti Monster nelze použít k určení způsobilosti zákazníka za účelem získání: (a) úvěru či pojištění pro osobní, rodinné či domácí účely, (b) zaměstnání, (c) státní licence či příspěvku.
 

1. Použití obsahu stránek Monster

Společnost Monster Vás opravňuje v souladu s těmito Podmínkami ke vstupování a používání stránek Monster a obsahu stránek Monster (jak je definováno níže) a ke stažení a vytištění obsahu poskytovaného na stránkách Monster výhradně pro Vaše osobní, nekomerční použití. Obsah webových stránek Monster, jako jsou návrhy, text, grafika, obrázky, video, informace, loga, ikony tlačítek, software, zvukové soubory a jiný obsah stránek Monster (dohromady "obsah stránek Monster""), je chráněn v souladu se zákony týkajícími se autorského práva, ochranných známek a s jinými právními předpisy. Veškerý obsah stránek Monster je vlastnictvím společnosti Monster a jejích poskytovatelů licence. Kompilace (ve smyslu souhrnu, uspořádání a kompletace) veškerého obsahu na stránkách Monster je výhradním majetkem společnosti Monster a je chráněna zákony týkajícími se autorského práva, ochranných známek a jinými právními předpisy. Neoprávněné použití obsahu stránek Monster může představovat porušení těchto práv a/nebo platných právních předpisů a nařízení týkajících se komunikace a je přísně zakázáno. Na jakékoli oprávněné kopii, kterou pořídíte z obsahu stránek Monster, musíte zachovat veškeré poznámky o autorských právech, ochranných známkách pro výrobky, ochranných známkách pro služby a ostatní poznámky o vlastnictví obsažené v původním obsahu stránek Monster.

Jakýkoliv kód, který společnost Monster vytvoří za účelem vygenerování nebo zobrazení obsahu stránek Monster nebo stránek tvořících stránku Monster, je rovněž chráněn autorským právem společnosti Monster a tento kód nesmíte kopírovat ani upravovat v souladu s aplikovatelným právem.

Souhlasíte, že neprodáte nebo nezměníte obsah stránek Monster nebo jej nebudete kopírovat, vystavovat, rozmnožovat nebo jej sdělovat veřejnosti nebo jej jakkoliv užívat pro veřejné nebo obchodní účely, v souvislosti se zbožím nebo službami, které nejsou obsaženy na Stránkách Monster, jakýmkoliv způsobem, který by mohl způsobit nejasnost mezi zákazníky, znevažovat nebo diskreditovat společnost Monster nebo autory, kteří jí poskytují licence, mít vliv na majetková práva společnosti Monster nebo autorů, kteří jí poskytují licence, nebo jakýmkoliv jiným způsobem porušovat autorská práva společnosti Monster nebo autorů, kteří jí poskytují licence. Dále souhlasíte, že jakýmkoliv způsobem nezneužijete obsah stránek Monster. Užití obsahu stránek Monster v jakékoliv jiné aplikaci, webové stránce nebo v rámci prostředí počítačů sdílejících stejnou síť pro jakékoliv účely je zakázané. Jakýkoliv zdrojový kód vytvořený společností Monster za účelem vytvoření nebo zobrazení obsahu stránek Monster či stránek, které tvoří aplikaci nebo Služby Monster je rovněž chráněn autorskými právy společnosti Monster a jeho kopírovaní nebo převzetí je zakázáno.

2. Použití služeb Monster

Inzerát, databáze životopisů („databáze životopisů Monster“) a ostatní funkce stránek Monster mohou používat pouze jednotlivci hledající zaměstnání a/nebo profesní informace a zaměstnavatelé hledající zaměstnance. Kromě toho mohou jednotlivci používat Monster Networking and Profiles pro dovolené účely profesionálního a osobního propojení. Vaše používání služeb Monster musí být také v souladu s jakýmikoliv jinými smlouvami, které můžete mít uzavřeny se společností Monster. V případě jakéhokoliv rozporu mezi těmito Podmínkami a jakoukoliv smlouvou, kterou jste uzavřeli se společností Monster, budou mít přednost tyto podmínky. Termín „zveřejnit“ tak, jak je zde používán, bude znamenat informace, které předložíte, publikujete nebo zobrazíte na stránce Monster.

Všichni uživatelé stránek Monster souhlasí s tím, že nebudou:

(a) předávat, zveřejňovat, šířit, ukládat nebo ničit materiál, včetně ale bez omezení obsahu stránek Monster, v rozporu s veškerými platnými zákony nebo předpisy, včetně ale bez omezení se zákony nebo předpisy upravujícími shromažďování, zpracování nebo přenos osobních informací, nebo s tím, že nebudou narušovat Pravidla pro zacházení s důvěrnými daty společnosti Monster;

(b) provádět žádné činnosti, které nepřiměřeně nebo neúměrně zatěžují infrastrukturu jakýchkoliv stránek Monster;

(c) používat jiná zařízení k navigaci nebo prohlížení jakékoliv stránky Monster než nástroje dostupné na této Stránce, zpravidla dostupné webové prohlížeče třetích stran nebo jiné nástroje schválené společností Monster

(d) používat žádné způsoby shromažďování dat vyhledáváním, roboty nebo obdobnými způsoby nebo dolovacími metodami;

(e) narušovat nebo se pokoušet narušovat bezpečnost jakékoliv stránky Monster včetně pokusu o zkoumání, snímání nebo testování zranitelnosti systému nebo sítě nebo porušení bezpečnostních či autorizačních opatření bez řádného oprávnění;

(f) falšovat záhlaví paketu TCP/IP či jakékoli části informací v záhlaví v jakémkoli emailu nebo příspěvku v rámci diskusní skupiny;

(g) provádět zpětnou analýzu nebo dekompilovat jakékoliv části jakékoliv stránky Monster; 

(h) žádným způsobem shromažďovat, kopírovat nebo reprodukovat jakýkoliv obsah stránek Monster nebo informace dostupné z jakékoliv stránky Monster, včetně prošlých inzerátů, jiné než jaké připouští tyto Podmínky;

(i) zobrazovat ve frame nebo se odkazovat na jakýkoli obsah stránek Monster nebo informace dostupné z jakékoliv stránky Monster, ledaže to tyto Podmínky dovolují; 

(j) inzerovat jakýkoliv obsah nebo materiál, který podporuje nebo obsahuje zavádějící informace nebo protiprávní aktivity, nebo obsahuje či poskytuje instruktážní informace o protiprávních aktivitách nebo jiných aktivitách zakázaných těmito Podmínkami, jako například výroba nebo nákup ilegálních zbraní, porušování soukromí osob, poskytování nebo vytváření počítačových virů nebo pirátských médií;

(k) zveřejňovat žádný životopis nebo Profil odpovídat na inzerát jménem druhé strany;

(l) předávat jakýkoliv kontakt od zaměstnavatele jakémukoliv zástupci, agentuře nebo jiné třetí straně; 

(m) současně zveřejňovat více než jednu kopii stejného životopisu;

(n) sdílet s třetí stranou žádné přihlašovací údaje ke stránkám Monster;

(o) přistupovat k údajům, které nejsou určeny pro Vás nebo se přihlašovat k serveru nebo účtu, ke kterým nemáte oprávněný přístup;

(p) zveřejňovat nebo odesílat na jakoukoliv stránku Monster jakékoliv neúplné, nepravdivé nebo nepřesné životopisné informace nebo informace, které nejsou Vaše vlastní;

(q) zveřejňovat obsah, který obsahuje stránky s omezeným přístupem nebo s přístupem za použití hesla, nebo skryté stránky nebo obrázky;

(r) žádat o hesla nebo osobně ztotožnitelné informace od ostatních Uživatelů;

(s) mazat nebo měnit jakýkoliv materiál zveřejněný jinou osobou nebo subjektem;

(t) obtěžovat, podněcovat k obtěžování nebo hájit obtěžování jakékoliv skupiny, společnosti nebo jednotlivce;

(u) odesílat nevyžádanou poštu nebo e-mail, provádět nevyžádané telefonáty nebo odesílat nevyžádané faxy podporující a/nebo propagující produkty nebo služby jakémukoliv Uživateli, nebo kontaktovat jakékoliv uživatele, kteří výslovně požádali o to, aby Vámi nebyli kontaktováni; ;

(v) pokoušet se zasahovat do služby jakémukoliv Uživateli, hostiteli nebo sítě, včetně ale bez omezení na prostředky předávání virů na jakoukoliv stránku Monster, přetěžování, „flooding“ (zaplavení), "spamming", „mailbombing“ (zahlcení daty) nebo „crashing“ (zhroucení);

(w) podporovat nebo zahrnovat ilegální nebo neoprávněnou kopii autorsky chráněné práce druhé osoby, zejména poskytovat nebo činit dostupné pirátské počítačové programy nebo odkazy na ně, poskytovat či zpřístupňovat informace o vyrobených nainstalovaných přístrojích obcházejících ochranu proti kopírování nebo poskytovat či zpřístupňovat pirátskou hudbu nebo jiná média nebo odkazy na pirátskou hudbu nebo na jiné soubory médií;

(x) používat služby Monster za žádným protiprávním účelem ani za účelem žádné protiprávní aktivity, nebudou zveřejňovat či zobrazovat žádný obsah, životopis nebo inzerát, které jsou pomlouvačné, hanlivé, nepřímo nebo přímo urážlivé, vulgární, obscénní, vyhrožující, hrubé, nenávistné, rasistické, diskriminační, vyhrožující nebo je pravděpodobné, že by mohly způsobit nepříjemnosti, potíže, rozpaky, znepokojení nebo by mohly zapříčinit obtěžování jakékoliv osoby, nebudou zahrnovat žádné odkazy na pornografické, neslušné nebo jasně sexuální materiály jakéhokoliv druhu, a to dle vlastního uvážení společnosti Monster; nebo
(y) zveřejňovat životopis, který není jedinečným životopisem, a kterým by byly inzerovány či propagovány zboží či služby.

Narušení bezpečnosti systému nebo sítě může mít za následek občanskoprávní a/nebo trestní odpovědnost. Společnost Monster bude vyšetřovat případy, které mohou zahrnovat takováto narušení, a může do šetření zapojit a spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení za účelem stíhání Uživatelů, kteří jsou do těchto narušení zapojeni.

Zodpovídáte za udržení důvěrnosti Vašeho účtu, Profilu a hesel v uplatnitelném rozsahu. Nesmíte sdílet své heslo nebo jiné informace o přístupu k účtu s jinou stranou, dočasně nebo stále, a budete zodpovídat za veškerá používání Vašich registrací a hesel na stránce Monster, bez ohledu na Vaše schválení. Souhlasíte s tím, že okamžitě uvědomíte společnost Monster o jakémkoliv neoprávněném používání Vašeho účtu, Profilu nebo hesel.

3. Další podmínky vztahující se na zaměstnavatele

Zaměstnavatelé sami zodpovídají za své inzeráty na stránkách Monster. Společnost Monster nebude považována za zaměstnavatele, pokud se týče Vašeho používání jakékoliv stránky Monster; a společnost Monster nebude zodpovídat za žádná zaměstnanecká rozhodnutí učiněná jakýmkoliv subjektem zveřejňujícím inzeráty na jakékoliv stránce Monster, ať je důvodem cokoliv.

Jste si vědomi a připouštíte, že jestliže zrušíte svůj účet pro zaměstnavatele nebo Váš účet pro zaměstnavatele bude zrušen, veškeré Vaše informace o účtu od společnosti Monster, včetně uložených životopisů, kontaktů ze sítí a seznamů e-mailové pošty, budou označeny jako smazané a mohou být smazány z databáze Monster. Informace mohou být i nadále po určitou dobu dostupné kvůli zpoždění v šíření tohoto smazání webovými servery Monster.

Abychom chránili naše uživatele Společenství Monster před komerční reklamou nebo obtěžováním, společnost Monster si vyhrazuje právo omezit počet e-mailů, které může zaměstnavatel odeslat Uživatelům, na počet, který společnost Monster na základě svého vlastního uvážení považuje za vhodný.

Sítě Monster a profily by měly být používány v souladu se všemi platnými právními předpisy, které se vztahují na ochranu soukromí a informací.

Inzeráty

Monster Studios

Pokud se rozhodnete použít Monster Studios pro umístění videozáznamů pro zaměstnání na jakékoli webové stránce společnosti Monster, platí tato Smlouva o zpracování osobních údajů:

http://media.newjobs.com/id/hiring/2681/about/Monster_Studios_DPA_CZ.docx

Inzerát nesmí obsahovat:

(a) žádné hypertextové odkazy, které společnost Monster výslovně neschválí;

(b) zavádějící, nesrozumitelná nebo „skrytá“ klíčová slova, opakovaná klíčová slova nebo klíčová slova, která jsou irelevantní vůči prezentované pracovní příležitosti, a to na základě důvodného uvážení společnosti Monster;

(c) jména, loga nebo obchodní známky nepřidružených společností, které nepatří Vašemu zákazníkovi, vyjma toho, kde je společnost Monster výslovně odsouhlasí;

(d) jména škol, měst, států, obcí nebo zemí, které s inzerátem nesouvisí;

(e) více než jeden inzerát nebo popis pracovní pozice, více než jednu lokalitu nebo více než jeden obor, ledaže to produkt připouští;

(f) nepřesné, klamavé nebo zavádějící informace; a

(g) materiál nebo odkazy na materiál, který zneužívá osoby sexuálním, násilným nebo jiným způsobem, nebo žádá osobní informace od kohokoliv, kdo je mladší 15 let.

Inzeráty na stránkách Monster nesmíte používat k:

(a) zveřejnění inzerátů způsobem, který není v souladu s platnými místními, národními a mezinárodními právními předpisy, včetně ale bez omezení na právní předpisy související s prací a zaměstnáváním, s požadavky na rovné pracovní příležitosti a pracovní kvalifikaci, s utajením dat, s přístupem k datům a s jejich používání, a s duševním vlastnictvím;

(b) zveřejnění inzerátů, které vyžadují státní občanství určité země nebo legitimní trvalý pobyt v zemi jako podmínku k zaměstnání, není-li požadováno jinak za účelem dosažení souladu se zákonem, směrnicemi, služebním nařízením nebo s federální, státní nebo místní smlouvou o státní zakázce;

(c) zveřejnění inzerátů, které zahrnují jakýkoliv požadavek na prověření nebo jejichž kritériem je prověření v souvislosti s inzerátem, kde takový požadavek nebo kritérium není platným a zákonným požadavkem dané inzerované pozice;

(d) zveřejnění inzerátů nebo jiných reklam pro konkurenty společnosti Monster nebo ke zveřejnění inzerátů nebo jiného obsahu, který obsahuje odkazy na jakoukoliv stránku konkurující společnosti Monster;

(e) s ohledem na profily k určení způsobilosti zákazníka za účelem získání: (a) úvěru či pojištění pro osobní, rodinné či domácí účely, (b) zaměstnání, (c) státní licence či příspěvku.

(f) prodávání, propagování nebo inzerování produktů nebo služeb;

(g) veřejňování jakýchkoli franšízových nabídek, pyramidových programů, „členství v klubu“, multi-level marketingu nebo dohod o obchodním zastoupení;

(h) zveřejňování jakékoliv obchodní příležitosti, která vyžaduje platbu předem nebo pravidelnou platbu nebo vyžaduje nábor dalších členů, subdistributorů nebo podzástupců;

(i)  zveřejňování jakékoliv obchodní příležitosti, na jejímž základě se platí pouze provize, pokud inzerát jasně neuvádí, že dostupná práce je pouze za provizi a jasně nepopisuje produkt nebo službu, kterou by uchazeč o zaměstnání prodával;

(j) propagování jakékoliv příležitosti, která nepředstavuje důvěryhodné zaměstnání;

(k) zveřejňování inzerátů na jakékoliv stránce Monster pro modeling, herectví, agentury hledající talenty nebo agentury nabízející zábavu nebo místa hledající talenty;

(l) inzerování sexuálních služeb nebo hledání zaměstnanců na pracovní příležitosti sexuální povahy;

(m) žádání o použití částí lidského těla nebo o dárcovství částí lidských těl, včetně ale bez omezení na reprodukční služby jako například dárcovství vajíček a náhradní mateřství;

(n) podporování určité polické strany, politické agendy, politické pozice nebo otázky;

(o) ppropagování určitého náboženství;

(p) zveřejňování pracovních pozic umístěných v zemích podléhajících ekonomickým sankcím vlády Spojených států amerických; a

(q) až na výjimky povolené platnými zákony, zveřejňování inzerátů, které vyžadují od uchazeče poskytnutí informací souvisejících s jeho (i) rasovým nebo etnickým původem (ii) politickými přesvědčeními (iii) filozofickými nebo náboženskými přesvědčeními (iv) členstvím v odborech (v) fyzickým nebo duševním zdravím (vi) sexuálním životem (vii) spácháním trestných činů nebo s trestním řízením (vii) věkem.

Společnost Monster si vyhrazuje právo odstranit jakýkoliv inzerát nebo obsah ze stránek Monster, který není dle důvodného zvážení společnosti Monster v souladu s výše uvedenými Podmínkami, nebo je-li zveřejněn jakýkoliv obsah, o kterém se společnost Monster domnívá, že není v nejlepším zájmu společnosti Monster.

Pokud byste kdykoliv během Vašeho používání služeb Monster poskytovali společnosti Monster nesprávné informace nebo byste jinak uváděli společnost Monster v omyl, pokud jde o povahu Vaší obchodní činnosti, bude Vám společnost Monster moci z tohoto důvodu ukončit Vaše používání služeb Monster.

Databáze životopisů

Používání databáze životopisů Monster zaměstnavateli

Databázi životopisů Monster budete používat způsobem, jaký stanovují tyto Podmínky a jakákoliv smlouva, kterou jste uzavřeli se společností Monster. Databázi životopisů Monster budete používat v souladu s platnými zákony na ochranu soukromí a dat a souhlasíte s tím, že nebudete dále zveřejňovat žádná data z databáze životopisů Monster žádné třetí straně, pokud nejste oprávněnou pracovní agenturou, personální agenturou, reklamní nebo jinou agenturou nebo nepoužíváte životopis výslovně pro účely zaměstnávání.

Provedete příslušná fyzická, technická a administrativní opatření vedoucí k ochraně dat, která jste získali z databáze životopisů Monster, před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, odhalením, změnou nebo zničením. Nebudete sdílet přihlašovací údaje k databázi životopisů na základě licence vázané na pracovní stanici s jinou osobou, ani nebudete s jinou osobou sdílet přihlašovací údaje k databázi životopisů na základě licence „pay-per-view“ (platba za počet zobrazení).

Databáze životopisů Monster nesmí být používána:

(a) za žádným účelem jiným než jako „zaměstnavatel hledající zaměstnance“, včetně ale bez omezení na reklamní podporu, produkty nebo služby jakýmkoliv majitelům životopisů;

b) za účelem provádění nevyžádaných telefonních hovorů nebo faxů nebo odesílání nevyžádané pošty, e-mailu nebo bulletinů majitelům životopisů nebo za účelem navázání kontaktu s jakýmkoliv jednotlivcem, ledaže s navázáním kontaktu souhlasí (tam, kde je nutný souhlas, nebo v případě, kde není vyžadován výslovný souhlas jednotlivce tam, kde Vás informoval o tom, že nechce být kontaktován); nebo

(c) za účelem získávání kandidátů nebo kontaktování kandidátů nebo majitelů životopisů, pokud jde o trhy pracovních příležitostí a obchodní příležitosti zakázané v Části 3.

Abychom zajistili bezpečné a efektivní zkušenosti pro všechny naše zákazníky, vyhrazuje si společnost Monster právo omezit množství dat (včetně zobrazení životopisů), ke kterým můžete přistupovat v jakékoliv dané době. Tato omezení mohou být na základě vlastního uvážení společnosti Monster občas změněna.

4. Další podmínky platné pro kandidáty

Když se zaregistrujete na jakékoliv stránce Monster, budete požádáni, abyste si vytvořili účet a poskytli společnosti Monster určité informace, včetně ale bez omezení na platnou e-mailovou adresu (Vaše „Informace“).

Jakýkoliv profil, který předložíte, musí být přesný a musí popisovat Vás, individuální osobu. Profil vyžaduje vyplnění standardních polí a do těchto polí nesmíte uvádět jakákoliv telefonní čísla, adresy ulic, e-mailové adresy nebo jiné metody kontaktu na Vás s výjimkou Vašeho příjmení a URL.

Berete na vědomí a souhlasíte, že jste sami zodpovědní za formu, obsah a přesnost jakéhokoliv životopisu nebo obsaženého materiálu, který jste umístili na stránky Monster.

Společnost Monster si vyhrazuje právo nabídnout Vám služby a produkty třetích stran na základě preferencí, které uvádíte ve své registraci, přičemž společnost Monster nebo třetí strany Vám mohou činit tyto nabídky i kdykoliv poté, nebo na základě dohody o jejich přijímání. Pro další detaily týkající se Vašich informací si prosím přečtěte  Zásady ochrany soukromí  společnosti Monster.

Jste informování a berete na vědomí, že k účtu nemáte žádná vlastnická práva a jestliže si zrušíte svůj Monster účet nebo bude Váš Monster účet zrušen, veškeré informace o účtu na stránkách Monster, včetně životopisů, profilů, motivačních dopisů, uložených inzerátů, dotazníků, budou označeny jako smazané a mohou být z databáze Monster vymazány a budou odstraněny z jakékoliv veřejné oblasti stránek Monster. Informace mohou být i nadále po určitou dobu dostupné kvůli zpožděním v šíření tohoto smazání webovými servery Monster. Kromě toho si mohou třetí strany ponechat uložené kopie Vašich informací.

Společnost Monster si vyhrazuje právo smazat Váš účet a veškeré Vaše informace po významné době neaktivity.

5. Uživatelský obsah a návrhy

Rozumíte, že za veškeré informace, údaje, text, software, hudba, zvuk, fotografie, grafika, video, inzeráty, zprávy nebo jiné materiály, které předkládáte, zveřejňujete nebo zobrazujete na nebo prostřednictvím stránek Monster („Uživatelský obsah“) zodpovídá výhradně osoba, od které takový Uživatelský obsah pochází. Společnost Monster si nečiní žádný vlastnický nárok ani nemá kontrolu nad žádným Uživatelským obsahem. Vy nebo jiná osoba, která Vám poskytuje licenci, si dle vhodnosti ponecháte veškeré patenty, ochranné známky nebo autorská práva k jakémukoliv Uživatelskému obsahu, který předložíte, zveřejníte nebo zobrazíte na nebo prostřednictvím stránek Monster a Vy sami zodpovídáte za vhodnou ochranu těchto práv. Předložením, zveřejněním nebo zobrazením Uživatelského obsahu na nebo prostřednictvím stránek Monster udělujete společnosti Monster celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou licenci k užití, reprodukci, úpravě, distribuci a vydávání takového Uživatelského obsahu prostřednictvím společnosti Monster a souhlasíte, že tuto licenci je společnost Monster oprávněna postoupit třetí osobě a o tomto postoupení Vás není společnost Monster povinna informovat. Kromě toho předložením, zveřejněním nebo zobrazením Uživatelského obsahu, který je určen k dispozici pro širokou veřejnost, udělujete společnosti Monster celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou, licenci, k reprodukci, úpravě, distribuci a publikaci takového Uživatelského obsahu za účelem propagace společnosti Monster a jejích služeb. Společnost Monster přeruší toto licencované používání do komerčně přiměřené doby, jakmile bude tento Uživatelský obsah odstraněn ze stránek Monster. Společnost Monster si dle vlastního uvážení vyhrazuje právo odmítnout přijetí, zveřejnění, zobrazení nebo převedení jakéhokoliv Uživatelského obsahu.

Dále prohlašujete a zaručujete se, že jste oprávněni poskytnout výše zmíněnou licenci, případně, že oprávněná osoba Vám tuto licenci poskytla a zároveň Vám udělila souhlas postoupit tuto licenci třetí osobě. Zveřejníte-li Uživatelský obsah v jakékoliv veřejné části stránek Monster, povolujete také jakémukoliv Uživateli přístup, zobrazení, prohlížení, uložení a reprodukci tohoto Uživatelského obsahu pro osobní použití. Na základě dříve uvedené skutečnosti si majitel tohoto Uživatelského obsahu umístěného na jakékoliv stránce Monster vyhrazuje veškerá práva, která mohou existovat k tomto Uživatelském obsahu. Společnost Monster může kontrolovat a odstranit jakýkoliv Uživatelský obsah, který dle jejího vlastního úsudku porušuje tyto Podmínky, porušuje platná práva, předpisy nebo nařízení, který je hanlivý, rozrušující, urážlivý nebo porušuje práva Uživatelů nebo poškozuje nebo ohrožuje bezpečnost Uživatelů jakékoliv stránky Monster. Společnost Monster si vyhrazuje právo vykázat Uživatele a zabránit jim v dalším přístupu na stránky Monster a/nebo v používání služeb Monster za porušování Podmínek nebo platných zákonů, předpisů nebo nařízení. Společnost Monster může přijmout jakákoliv opatření, pokud jde o Uživatelský obsah, o kterém se na základě svého vlastního uvážení domnívá, že je to nutné a adekvátní a pokud si myslí, že by tento Uživatelský obsah mohl vést ke vzniku odpovědnosti společnosti Monster, poškodit značku Monster nebo veřejnou image, zapříčinit společnosti Monster ztrátu Uživatelů nebo (zcela nebo zčásti) služeb svých ISP (poskytovatelů internetových služeb) nebo jiných dodavatelů.

Společnost Monster se nezaručuje za pravdivost, přesnost či spolehlivost Uživatelského obsahu, prací odvozených z Uživatelského obsahu či jiné komunikace zveřejněné Uživateli, ani se neztotožňuje s žádnými názory vyjádřenými Uživateli. Berete na vědomí, že jakékoli se spolehnutí na materiál zveřejněný ostatními Uživateli bude na Vaše vlastní nebezpečí.

Následuje neúplný seznam věcí Uživatelského obsahu, které jsou v rámci aplikace zakázány. Tento seznam je pouze pro ilustrativní účely a netvoří kompletní seznam zakázaných věcí Uživatelského obsahu.

Obsah který:

  • Obtěžuje, nabádá k obtěžování nebo obhajuje obtěžování jakékoliv skupiny nebo jednotlivce;
  • Zahrnuje přenos spamové pošty, nevyžádaného obchodního sdělení, „phishing“, „chain letters“;
  • Propaguje a podporuje nepravdivé nebo zavádějící informace nebo nezákonné činnosti nebo chování, které je násilné, výhružné, obscénní, urážlivé nebo pomlouvačné;
  • Propaguje nebo podporuje nezákonné nebo nepovolené kopírování autorského díla třetích osob, jako je poskytování nebo zpřístupnění pirátských kopií počítačových programů nebo odkazů na ně, poskytování nebo zpřístupnění informací za účelem obejití sériově nainstalovaných zařízení k zabránění pořizování kopií, nebo poskytování či zpřístupnění pirátsky pořízené hudby nebo jiná média či odkazy k pirátsky pořízené hudbě nebo jiné mediální soubory;
  • Obsahuje stránky s omezeným přístupem nebo přístupem chráněným heslem nebo skryté stránky a zobrazení;
  • Zobrazuje nebo odkazuje na pornografický, nemravný materiál či materiál se sexuálním podtextem jakéhokoliv druhu;
  • Zobrazuje nebo odkazuje na materiál, který využívá osoby mladší 18ti let sexuálním násilným nebo jiným způsobem nebo požaduje osobní informace od osob mladších 18ti let;
  • Obsahuje instrukce ohledně nezákonných činností nebo jiných činností zakázaných těmito Podmínkami, včetně nikoliv však výlučně, výroba či nákup nezákonných zbraní, porušující právo na ochranu soukromí třetích osob, poskytování nebo vytváření počítačových virů nebo pirátství ohledně jakýchkoliv médií;
  • Požadování hesel nebo osobních údajů ostatních Uživatelů.
Jakýkoliv profil, který vytvoříte, musí popisovat Vás jako jedince. Příklady nevhodných a zakázaných profilů tvoří například profily, které reprezentují zvíře, místo, neživý předmět, smyšlenou osobu nebo skutečnou osobu, kterou nejste Vy.

Do žádného Uživatelského obsahu předloženého Monster Networking nesmíte zahrnout informace, které lze považovat za přímé nabízení, reklamu nebo nábor na určité dostupné pracovní místo adresované jednotlivcům hledajícím zaměstnání buď na plný, nebo částečný úvazek. Abychom chránili naše uživatele Společenství Monster před komerční reklamou nebo obtěžováním, vyhrazuje si společnost Monster právo omezit počet e-mailů nebo jiných zpráv, které může Uživatel odeslat jiným Uživatelům, na počet, který společnost Monster na základě svého vlastního uvážení považuje za vhodný.

Profily odvozené z Uživatelského obsahu mohou být rovněž stránkami Monster zpřístupněny. Společnost Monster nekontroluje přesnost nebo platnost těchto odvozených děl nebo jejich vhodnost ke zhodnocení zaměstnavateli. Odvozené Profily se mohou významně lišit od Uživatelského obsahu.

Rádi o Vás uslyšíme a uvítáme Vaše připomínky týkající se našich služeb a stránek Monster. Berte prosím v potaz, že naše pravidla nedovolují přijímat nebo zvažovat tvůrčí myšlenky, návrhy, ideje nebo materiály jiné než ty, které jsme si výslovně vyžádali. Ačkoliv si ceníme Vašich zpětných informací o našich službách, buďte prosím ve svých komentářích týkajících se našich služeb určití a nepředkládejte nám tvůrčí myšlenky, ideje, návrhy nebo materiály. Jestliže nám i navzdory naší žádosti pošlete tvůrčí návrhy, ideje, náčrtky, koncepty, nápady nebo jiné informace (souhrnně „Návrh“), bude tento Návrh majetkem společnosti Monster nebo alternativně, v případě že společnost Monster nemůže být výlučným vlastníkem všech práv obsažených v Návrhu, udělujete tímto společnosti Monster neodvolatelnou, trvalou a bezplatnou licenci k použití Návrhu a společnost Monster je oprávněna použít Návrh v neomezeném rozsahu k jakémukoliv účelu, ať už obchodnímu či jinému, bez nároku na náhradu vůči Vám či komukoliv jinému. Žádný takový Návrh nebude předmětem závazku utajení z naší strany a nebudeme zodpovídat za žádné používání nebo zpřístupnění jakéhokoliv Návrhu.

6. Ohlášení proklamovaného porušení autorského práva nebo ochranné známky

Jestliže se domníváte, že Vaše práce chráněná autorským zákonem nebo ochrannou známkou byla nahrána, zveřejněna nebo zkopírována na jakékoliv stránce Monster a je na této stránce Monster dostupná způsobem, který znamená porušení autorského práva nebo ochranné známky, kontaktuje prosím společnost Monster emailem na emailové adrese DMCALegal@monster.com nebo poštou na následující adrese:

Monster Worldwide, Inc.
133 Boston Post Road
Weston, MA 02493
USA

Potřebujete pomoc s otázkou týkající se kandidáta? Kontaktujte nás.

7. Vypovězení pro porušení autorských práv nebo jiných práv k duševnímu vlastnictví ostatních osob

Společnost Monster respektuje duševní vlastnictví ostatních osob a žádáme naše Uživatele a partnery vytvářející obsah, aby udělali to samé. Neoprávněné zveřejnění, reprodukce, kopírování, distribuce, modifikace, veřejné zobrazení a veřejné vykonávání práce chráněné autorským právem znamená porušení práv vlastníků autorských práv. Podmínkou Vašeho používání stránek Monster je Váš souhlas s tím, že nebudete jakýmkoliv způsobem používat jakoukoliv stránku Monster za účelem porušení práv duševního vlastnictví ostatních osob. Společnost Monster si vyhrazuje právo zrušit účty všech Uživatelů a zablokovat přístup na stránky Monster všem Uživatelům, kteří opakovaně porušují autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví ostatních osob. Dle svého vlastního uvážení si společnost Monster vyhrazuje právo učinit tato opatření vedoucí k omezení přístupu na Stránku a/nebo ke zrušení účtů, a to kdykoliv, na základě našeho vlastního uvážení Uživatelům, kteří porušují jakákoliv práva k duševnímu vlastnictví ostatních osob, ať se jedná či nejedná o opakované porušení, s nebo bez upozornění a bez jakékoliv odpovědnosti vůči Uživateli, který je vypovězen nebo jehož přístup je zablokován. V případě, že se domníváte v dobré víře, že ohlášení o porušení autorských práv bylo vůči Vám učiněno neprávem, kontaktujte prosím bez ohledu na výše uvedenou skutečnost Monster, jak je uvedeno výše.

8. Odpovědnost společnosti Monster

Stránky Monster fungují kromě jiného jako místa pro (i) zaměstnavatele, aby zveřejňovali nabídky pracovních příležitostí, hledali a hodnotili kandidáty a (ii) kandidáty, aby zveřejňovali životopisy a profily a hledali a hodnotili pracovní příležitosti. Společnost Monster neprověřuje a necenzuruje seznamy ani nabízené profily. Společnost Monster není zapojena do vlastních transakcí mezi zaměstnavateli a kandidáty a nereguluje je.
Společnost Monster není zapojena do vlastní transakce mezi zaměstnavateli a kandidáty. V důsledku toho neodpovídá společnost Monster za Uživatelský obsah, kvalitu, bezpečnost nebo legálnost zveřejněných inzerátů nebo životopisů, za pravdivost nebo přesnost seznamů, za schopnost zaměstnavatelů nabízet pracovní příležitosti kandidátům nebo za schopnost kandidátů dostát zveřejněným nabídkám zaměstnání a společnost Monster se nezaručuje za inzeráty, životopisy nebo Uživatelský obsah na stránkách Monster. Ačkoli si společnost Monster dle svého vlastního uvážení vyhrazuje právo čas od času odstranit Uživatelský obsah, inzeráty, životopisy a jiný materiál ze stránek Monster, nepřebírá společnost Monster žádný závazek za toto provedení a v největším možném rozsahu povoleném zákonem se zříká jakékoliv odpovědnosti za neprovedení takového opatření.

Monster Networking poskytuje jednotlivcům prostor účelem profesionálního a osobního propojení a společnost Monster neprověřuje ani necenzuruje Profily nebo Uživatelský obsah na stránkách Monster. Společnost Monster není zapojena do aktuální komunikace mezi Uživateli. Následkem toho nekontroluje společnost Monster přesnost, spolehlivost, úplnost nebo včasnost Profilů nebo Uživatelského obsahu předloženého na stránkách Monster a neručí za Profil nebo Uživatelský obsah na stránkách Monster.

Vezměte na vědomí, že existují rizika, včetně ale bez omezení na nebezpečí fyzické újmy, která se týkají jednání s cizinci, nezletilými osobami nebo osobami jednajícími na základě falešné záminky. Nesete veškerá rizika spojená s jednáním s ostatními uživateli, se kterými přijdete do styku prostřednictvím stránek Monster. Informace ostatních osob mohou být ve své podstatě urážlivé, škodlivé nebo nepřesné a v některých případech mohou být označeny špatně nebo klamně. Očekáváme, že při používání stránek Monster budete opatrní a budete používat zdravý rozum.

Jelikož ověření identity uživatelů na internetu je obtížné, společnost Monster nemůže potvrdit a nepotvrzuje, že každý Uživatel je tím, za koho se vydává. Protože se nezapojujeme a nemůžeme být zapojeni do jednání mezi Uživateli nebo do kontroly chování účastníků na jakékoli stránce Monster, v případě, že jste se dostali do sporu s jedním nebo více Uživateli, zbavujete společnost Monster (a naše zástupce a zaměstnance) nároků, požadavků a škod (současných a následných, přímých a nepřímých) každého druhu a povahy, známých a neznámých, tušených a netušených, odhalených i utajených, vyvstávajících nebo jakýmkoli způsobem spojených s těmito spory v rozsahu povoleném zákonnými předpisy.

Stránky Monster a obsah Monster mohou obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby. Společnost Monster nekontroluje přesnost, spolehlivost, úplnost nebo načasování jakékoliv stránky Monster nebo obsahu Monster. Používání stránek Monster a obsahu Monster je na Vaše vlastní nebezpečí. Na stránkách Monster se pravidelně provádí změny a mohou se provádět kdykoli. Společnost Monster nemůže zaručit a neslibuje žádné určité výsledky plynoucí z používání jakékoliv stránky Monster. Žádná rada nebo informace, ať ústní nebo písemné, získané Uživatelem od společnosti Monster nebo prostřednictvím či z jakékoliv stránky Monster nevytvoří žádnou záruku, která zde není výslovně uvedena.

Jste-li obyvatelem Kalifornie, tak se vzdáváte článku 1542 Kalifornského občanského zákoníku, který říká: „Úplné vzdání se se nevztahuje na nároky, které věřitel nezná nebo neočekává, že se objeví v jeho prospěch v době provedení vzdání se, která, pokud by mu byla známa, musela by zásadně ovlivnit jeho vyrovnání s dlužníkem.”

Jste-li obyvatelem Polska, berete tímto na vědomí, že se na základě ustanovení článku 558 odstavec 1 polského občanského zákoníku vylučuje odpovědnost společnosti Monster za vady nabízených produktů/služeb a to včetně odpovědnosti za právní vady.

Monster Vám doporučuje, abyste si ponechali náhradní kopii jakéhokoliv Vašeho Uživatelského obsahu. V rozsahu povoleném zákonnými předpisy nebude společnost Monster v žádném případě odpovídat za smazání, ztrátu nebo neoprávněné modifikace Uživatelského obsahu.

Společnost Monster nezajišťuje ani nekontroluje kvalitu nebo vlastnosti jakýchkoliv produktů nebo služeb třetích stran zakoupených prostřednictvím jakékoliv stránky Monster, respektive žádné jiné informace, záruky nebo zajištění. Jakýkoliv takový závazek, informace, záruka nebo zajištění by poskytoval výhradně poskytovatel těchto produktů nebo služeb třetí strany, a to dle podmínek sjednaných poskytovatelem.

Pokud se domníváte, že něco na Stránkách porušuje tyto Podmínky, kontaktujte prosím našeho určeného zástupce, jak je uvedeno výše v Části 6.

Bude-li společnost Monster upozorněna na jakýkoliv obsah nebo jiné materiály, které údajně neodpovídají těmto Podmínkám, může společnost Monster dle svého vlastního uvážení prošetřit toto tvrzení a určit, zda obsah odstraní nebo zda bude požadovat jeho odstranění. Společnost Monster není zodpovědná nebo zavázána Uživatelům za provedení nebo neprovedení těchto kroků.

9. Zřeknutí se záruky

SPOLEČNOST MONSTER NEZARUČUJE, ŽE JAKÁKOLI STRÁNKA MONSTER NEBO SLUŽBY MONSTER BUDOU FUNGOVAT BEZPORUCHOVĚ NEBO ŽE JAKÁKOLI STRÁNKA MONSTER A JEJÍ SERVERY JSOU BEZ POČÍTAČOVÝCH VIRŮ NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH MECHANISMŮ, A TO V PLNÉM ROZSAHU, JAKÝ UMOŽŇUJÍ ZÁKONNÉ PŘEDPISY. JESTLIŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ JAKÉKOLIV STRÁNKY MONSTER NEBO OBSAHU MONSTER VYÚSTÍ V POTŘEBU OPRAVY NEBO ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ, DAT NEBO K JINÝM NÁKLADŮM, SPOLEČNOST MONSTER ZA TYTO NÁKLADY NEZODPOVÍDÁ. STRÁNKY MONSTER A OBSAH STRÁNEK MONSTER JE POSKYTOVÁN NA PRINCIPU "TAK JAK JE" BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU. SPOLEČNOST MONSTER SE, DO NEJŠIRŠÍ MÍRY POVOLENÉ ZÁKONEM, ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁRUK, AŤ VYJÁDŘENÝCH NEBO VYPLÝVAJÍCH, VČETNĚ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, POUŽITELNOSTI ZA URČITÝM ÚČELEM A NEPORUŠOVÁNÍ. SPOLEČNOST MONSTER NEZARUČUJE PŘESNOST, SPOLEHLIVOST, ÚPLNOST NEBO NAČASOVÁNÍ OBSAHU STRÁNEK MONSTER, SLUŽEB, SOFTWARU, TEXTU, GRAFIKY A ODKAZŮ.

10. Zřeknutí se následných škod

DO NEJŠIRŠÍ MÍRY POVOLENÉ ZÁKONEM NEBUDE SPOLEČNOST MONSTER, JEJÍ DODAVATELÉ, NEBO TŘETÍ STRANY ZMÍNĚNÉ NA JAKÉKOLIV STRÁNCE MONSTER V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVÍDAT ZA JAKÉKOLIV ŠKODY (VČETNĚ ALE BEZ OMEZENÍ NA NAHODILÉ A NÁSLEDNÉ ŠKODY, UŠLÉ ZISKY, NEBO ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZTRÁTY DAT, ZTRACENÉ PŘÍLEŽITOSTI K ZAMĚSTNÁNÍ NEBO Z PŘERUŠENÍ OBCHODU) VZNIKAJÍCÍ Z POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽITÍ JAKÉKOLIV STRÁNKY MONSTER A OBSAHU STRÁNKY MONSTER, AŤ JE TO ZALOŽENO NA ZÁRUCE, SMLOUVĚ, MIMOSMLUVNÍM SOUKROMOPRÁVNÍM DELIKTU NEBO JINÉM PRÁVNÍM DŮVODU A AŤ JE ČI NENÍ SPOLEČNOST MONSTER INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD.

11. Omezení odpovědnosti

MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI MONSTER VYVSTÁVAJÍCÍ Z NEBO VZNIKAJÍCÍ V SOUVISLOSTI S JAKOUKOLI STRÁNKOU MONSTER NEBO VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM OBSAHU STRÁNKY MONSTER, BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU SPORU (AŤ SE JEDNÁ O SMLOUVU, MIMOSMLUVNÍ SOUKROMOPRÁVNÍ DELIKT, PORUŠENÍ ZÁRUKY NEBO JINÉ), NEPŘESÁHNE $100, A TO V CO NEJŠIRŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM.

12. Odkazy na jiné stránky

Stránky Monster obsahují odkazy na Webové stránky třetích stran. Tyto odkazy jsou poskytovány výhradně pro Vaše pohodlí, nikoliv jako podpora obsahu těchto webových stránek třetí strany ze strany společnosti Monster. Společnost Monster nenese odpovědnost za obsah odkazovaných stránek třetí strany a neručí za nic, co se týká obsahu nebo přesnosti materiálů na těchto webových stránkách třetích stran. Pokud se rozhodnete vstoupit na webové stránky třetích stran, činíte tak na vlastní nebezpečí.

13. Žádný další prodej nebo neoprávněné komerční využití

Souhlasíte s tím, že nebudete prodávat nebo postupovat Vaše práva nebo závazky podle těchto Podmínek. Také souhlasíte, že nebudete neoprávněně využívat žádnou stránku Monster ke komerčním účelům.

14. Odškodnění

Souhlasíte, že budete chránit, odškodňovat a krýt společnost Monster, její přidružené společnosti, a jejich představitele, ředitele, zaměstnance a zástupce, proti nárokům, žalobám nebo požadavkům, včetně ale bez omezení na přiměřené právní a účetní poplatky, které uvádí nebo vychází z (i) jakéhokoliv Uživatelského obsahu nebo jiného materiálu, který předkládáte na stránce Monster, (ii) Vašeho používání jakéhokoliv Uživatelského obsahu Monster nebo (iii) Vašeho porušení těchto Podmínek. Společnost Monster Vás bude okamžitě informovat o jakémkoliv takovém nároku, žalobě nebo řízení.

15. Všeobecně

Společnost Monster si nečiní žádný nárok a ani neručí za to, že obsah stránek Monster může být legálně prohlížen nebo že je k němu možné přistupovat mimo Českou republiku. Přístup na obsah stránek Monster nemusí být pro určité osoby nebo v určitých zemích zákonný. Pokud vstupujete na stránky Monster, činíte tak na své vlastní riziko a zodpovídáte za dodržování práva Vaší jurisdikce. Jakýkoliv software stažený ze stránek Monster podléhá dále zákonům upravujícím export Spojených států a nelze jej stahovat nebo jinak exportovat nebo reexportovat (i) do (nebo občanovi či obyvateli) Kuby, Iráku, Libye, Severní Koreje, Íránu, Sýrie nebo jiné země, na které uvalily Spojené státy embargo na zboží nebo (ii) jakémukoliv jednotlivci nebo subjektu na Seznamu Ministerstva financí USA uvádějícím zvláště určené občany nebo na Seznamu jednotlivců nebo firem vyloučených z dovozu Ministerstva průmyslu a obchodu. Stažením nebo používáním tohoto softwaru zaručujete, že se nenacházíte v, nejste pod kontrolou, nebo občanem či obyvatelem jakékoliv takové země, jednotlivcem nebo subjektem na jakémkoliv takovém seznamu.

Tyto Podmínky se řídí českým právem. Výkon soudní pravomoci jakýchkoliv nároků vzniklých na základě této smlouvy bude podléhat výhradně jurisdikci českých soudů. Jestliže jakékoli ustanovení těchto Podmínek bude shledáno neplatným jakýmkoli příslušným soudem, neplatnost takového ustanovení neovlivní platnost zbývajících ustanovení těchto Podmínek. Žádné zřeknutí se jakéhokoliv ustanovení těchto Podmínek nebude považováno za další nebo pokračující se zřeknutí této podmínky nebo jiné podmínky. Kromě toho neuplatnění jakéhokoliv ustanovení těchto Podmínek společností Monster nebude považováno za zřeknutí se tohoto ustanovení, a ani jinak neovlivní schopnost společnosti Monster uplatňovat tuto podmínku kdykoliv v budoucnosti. Kromě výjimek výslovně uvedených v doplňující smlouvě, v dodatečných Podmínkách pro určité oblasti stránek Monster včetně Zásad ochrany soukromí společnosti Monster (ke stažení zde: http://inside.monster.cz/fullpolicy/inside2.aspx)

16. Dodatečné podmínky

Určité oblasti stránek Monster podléhají dodatečným Podmínkám. Používáním takových oblastí nebo jejich části souhlasíte, že se budete řídit dodatečnými Podmínkami platnými pro tyto oblasti.

Geografické informace ©GfK GeoMarketing poskytované společností GeoMarketing GfK. Společnost GeoMarketing poskytuje geografické informace a mapovací informace o poštovních směrovacích číslech Západní Evropy a Kanady za účelem vytvoření vyhledávače lokality nejbližší práce a pro vizualizaci map. Mapy a geografické informace jsou chráněny autorským právem a mohou se používat pouze v rámci internetové aplikace a funkcí poskytovaných společností Monster. Jakékoliv jiné používání nebo publikace geografických informací a map není dovoleno.

Geografické informace ©Maponics, LLC 2008 poskytované společností Maponics, LLC. Společnost Maponics poskytuje geografické a mapovací informace o poštovních směrovacích číslech Spojených států. Tyto informace jsou chráněny autorským právem a mohou se používat pouze v rámci internetové aplikace a funkcí poskytovaných společností Monster. Jakékoliv jiné používání nebo publikace geografických informací a map není dovoleno.

17. Mobilní služby

V případě, že používáte Stránky Monster přes mobilní přístroj, souhlasíte, že informace ohledně Vašeho používání Stránek Monster přes mobilní přístroj a Vašeho operátora nám mohou být sdělena, včetně nikoliv však výlučně, informace o Vašem mobilním přístroji, operátorovi a Vaší poloze. Dále, na základě používání Stránek Monster přes mobilní přístroj můžou být data zobrazena na a přes Váš mobilní přístroj. Přístupem na Stránky Monster přes Váš mobilní přístroj prohlašujete, že v rozsahu Vašich importovaných Monster dat na Váš mobilní přístroj jste oprávněni tyto přenesená data sdílet s Vaším mobilním operátorem nebo jiným subjektem zajišťujícím přístup. V případě, že změníte nebo zrušíte Váš mobilní účet, musíte bezodkladně upravit informace na Vašem účtu u společnosti Monster a zajistit tak, že Vaše zprávy nebudou zasílány osobě, která získá Vaše staré číslo a za to, že tak učiníte, jste odpovědni výhradně Vy. Berete na vědomí, že jste zodpovědní za veškeré změny a nutná povolení ohledně přístupu na Stránky Monster přes mobilního provozovatele zajištujícího přístup a tedy byste si měli ověřit s Vaším provozovatelem, jestli Stránky Monster budou přístupné a podmínky těchto služeb pro Vaše konkrétní mobilní zařízení.

Použitím stažitelné aplikace, která Vám umožní používat Stránky Monster, výslovně potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami licenční smlouvy konečného uživatele ve vztahu k aplikaci, která je předložena při stažení nebo instalaci, ve znění pozdějších dodatků.

18. Doba platnosti a ukončení

Tyto Podmínky zůstanou v platnosti po dobu, po kterou budete Uživatelem jakékoliv stránky Monster. Společnost Monster si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení uplatňovat veškeré právní prostředky k ochraně svých práv, včetně ale bez omezení na odstranění Vašeho Uživatelského obsahu ze stránek a okamžité ukončení Vaší registrace nebo možnosti vstupu na stránky Monster a/nebo jakékoli další služby Vám poskytnuté společností Monster, při každém Vašem porušení těchto Podmínek nebo nebude-li společnost Monster moci ověřit nebo prokázat pravost jakýchkoliv informací, které uvádíte při registraci na stránku Monster. Poté, co přestanete být Uživatelem stránek Monster, zůstanou pro Vás určitá ustanovení těchto Podmínek závazná, a to včetně částí 1, 2, 5, 7 až 16 (včetně).