Hlavní stránka / Management / Udržení zaměstnanců / Leader potřebuje především vizi

Leader potřebuje především vizi

Kdo je ale skutečně leader a čím se vyznačuje?

Leader potřebuje především vizi

Leadership – už je skoro zaklínadlo. Dnes již téměř každý vedoucí je nazýván leaderem ať chce nebo ne. Kdo je ale skutečně leader a čím se vyznačuje? Definic je spousta, popisují řadu kompetencí – schopností jak dosáhnout žádoucího výsledku. Od 8 základních po 67 podrobných.

Leader je člověk, který dokáže přimět skupinu lidí, aby udělala to, na čem se shodli. Podstatné je, že se na něčem shodli, že to „něco“ považují i za svůj cíl. Dosáhnout toho není snadné. Není v tom žádná magie, leader nepotřebuje charisma. Nicméně když je má, lidé mu snadněji uvěří.

Leader nepotřebuje zvláštní talent, potřebuje vědět, čeho chce dosáhnout, a umět o ceně a správnosti toho přesvědčit jiné. Kámen úrazu může být v tom „vědění“, co chce. Říká se, že leader potřebuje vizi. Ano, každý leader potřebuje mít v hlavě obraz žádoucího – budoucího stavu svého podniku, své instituce, skupiny, a to v souvislosti s vývojem prostředí – konkurence, vývoje společnosti, konec konců i vývojem světa.

Tento předpoklad – ujasnit si, co chce, čeho chce dosáhnout, je myšlenkově náročná práce. Vize musí vyjadřovat obraz budoucího stavu, který vypadá jako dosažitelný v prostředí a v čase. A pomocí prostředků, které jsou nebo mohou být k dispozici. Pak má vize šanci na důvěryhodnost. Musí představovat hodnotu pro ty, které má oslovit. Lidé ji musí chtít a leader potřebuje, aby věřili, že je realizovatelná – pokud přiloží ruku k dílu.

Jak reálnost, tak cena pro lidi jsou podmínkou fungování vize. Leader musí vizi vytvořit ze znalostí, přehledu o širokých souvislostech a s vědomím, že chce lidi nadchnout. Kennedyho vize poslat člověka na Měsíc a dopravit jej zpět do konce 60. let byla založena na znalostech technologií, lidí a nemalém riziku, že to výzkumníci nezvládnou. Dnešní leadři vědí, že mohou vytvářet vize v daném prostoru a podmínkách, že se mohou stát leadery určité skupiny lidí, že mohou zdroje čerpat jen v daném prostředí.

Problém těch, kteří si nechají říkat leadři, bývá mimo jiné v tom, že žádnou vizi nemají. Záchrana před bankrotem není vize, je to jen reakce na nebezpečí. Návrat k normálu nepřináší obraz žádoucí budoucnosti, i když je výsledkem obtížné práce. Inspirující a motivující může být jen záměr dělat věci lépe, rychleji, chytřeji a to tak, aby výsledkem byl nový stav – popsaný ve vizi.

Druhý předpoklad úspěšného leadera je získat lidi k tomu, aby vizi přijali za svou aspoň částečně (bylo by dobré, kdyby se to stalo). Opět nastává potřeba znát, vědět, odhadnout, co lidé chtějí, co pro ně má cenu. Předsudek, že lidé chtějí především peníze za nevelkou námahu, je velmi zavádějící. Není to pravda, devastuje to přitom úsilí dosáhnout skutečných lidských hodnot.
Každý člověk potřebuje a chce být uznáván za to, co umí, co dělá, jaký je. Potřebuje žít a pracovat mezi jinými, potřebuje, aby jej lidé přijímali, aby jej měl někdo rád. A také aby mohl dělat to, co umí dobře, a dostal za to ocenění a odměnu. Především lidskou, materiální odměna je důležitá, ale ne na prvním místě. Lidé pracují rádi – pokud práci vnímají jako smysluplné počínání, které jim přináší požitky ve formě uznání, prožívání sounáležitosti, vytváření něčeho užitečného, žádoucího. To lidi skutečně přirozeně motivuje. Nesmyslná činnost a práce, jejímuž cíli a účelu nerozumí, je nemotivuje. Obsah jejich mysli – rozumím, chci to dělat s ostatními, vím, kam chceme dojít – je kouzelný klíč, který leaderovi otevře kapacity a síly vedených.

K tomu leader potřebuje správně formulovaný cíl – vizi, schopnost ji lidem vysvětlit a získat je a mít jejich důvěru. Bez ní není jejich leaderem. Důvěru získá pravdivostí, důsledností a především tím, že vytvoří důvěryhodnou a žádoucí vizi, kterou jim vysvětlí. Později může důvěru snadno ztratit – pokud vizi brzy opustí bez vysvětlení a nahradí ji jinou vizí. Podruhé již důvěru získává stěží, potřetí vůbec ne. Leader, který chce mít důvěru i nadále, musí velmi důkladně (a také pracně) vysvětlovat, co na vizi změnil a proč. Není to příliš obtížné, může přitom prokazovat respekt vůči vedeným lidem, může je angažovat na spoluvytváření další vize. Nevyplácí se své lidi podceňovat, vědí spoustu souvislostí, které leaderovi unikají, jsou pod jeho rozlišovací schopností a přitom mnohdy rozhodující pro úspěch businessu.

Znovu: leader musí vědět, co chce a proč to chce, musí to svým lidem vysvětlit tak, aby tomu rozuměli, potřebuje mít jejich důvěru a pokud chce být úspěšný, musí s nimi jednat jako s respektovanými kolegy.
Marcus Buckingham v Galluo Institute zobecnil výsledky zkoumání desítek tisíc manažerů i leaderů na celém světě a vytvořil přehledný seznam položek – předpokladů zajišťujících výbornou výkonnost lidí ve všech sférách. (First, break all the Rulles.)

• Vím, co se v práci ode mne očekává
• Mám materiál a vybavení, které potřebuji, abych dělal svou práci dobře
• Mám příležitost dělat každý den to, co dělám nejlépe
• Dostal jsem v posledních sedmi dnech uznání (zpětnou vazbu) nebo pochvalu za dobrou práci
• Mám pocit, že můj nadřízený nebo někdo v práci stojí o mne jako o člověka
• V práci je někdo, kdo mne povzbuzuje k rozvoji
• Moje mínění jsou v práci brána v úvahu
• Poslání/cíl společnosti mi dává pocit, že moje práce je důležitá
• Moji spolupracovníci jsou zaujati cílem dělat kvalitní práci
• V práci mám výborného přítele
• V posledních šesti měsících jsem s někým mluvil o mém pokroku
• V posledním roce jsem měl příležitost se v práci učit a růst

Pokud leader zajistí takové podmínky pro práci svých lidí a má přitom vizi, která jeho lidi inspiruje, má všechny předpoklady být úspěšný.

Štěpánka Čápová promovala na Filosofické fakultě Masarykovy university v Brně v oboru psychologie, titul CSc. získala za práci zaměřenou na rozhodovací procesy. Od roku 1991 pracovala jako samostatná konzultantka, později jako ředitelka divize pro výběr a výcvik managementu a personálu u firmy Gradus. Účastnila se řady mezinárodních vzdělávacích programů a je držitelkou Certifikátu učitele holandského vládního institut (ROI) v oboru informační management, Certifikátu britské národní rady pro Supervisory Management (NEBSM) a Certifikátu KPMG a APP – Training Programme Management of Change. Jako jeden z partnerů zakládala společnost Eudai & Associates.

Eudai & Associates je poradenská a vzdělávací společnost, disponující odborným týmem poradců, lektorů a psychologů, zaměřených na strategické, procesní a personální poradenství firem i jednotlivců. Tato dynamicky se rozvíjející společnost byla založena v roce 2003 v České republice. Od roku 2008 je součástí skupiny Olymp Investment, kde nyní plní funkci znalostního centra a zdroje služeb pro vlastní investiční projekty. Eudai & Associates vyvíjí vlastní špičkové know-how, postavené na seriózních, celosvětově uznávaných poznatcích, které pak nabízí formou širokého spektra produktů a služeb svým klientům.

Eudaimonismus

Slovo eudai je odvozeno od starořeckého slova eudaimonia, což je výraz pro štěstí či blažený pocit. Eudaimonismus se váže k pojetí etiky, v jejímž centru stojí lidské štěstí a život člověka v jeho úplnosti. Hlavním představitelem tohoto filozofického směru byl Aristoteles, který byl zároveň i tím, kdo eudaimonismus formuloval.

Datum: 14.4.2010
Zdroj: www.kariera.ihned.cz